AP – Democrat says registration key to ousting SC’s Tim Scott